Υπηρεσίες και Ευθύνες της Lumiverse Dynamic.

 • Ο χρήστης της υπηρεσίας βεβαιώνει ότι το υλικό που θα “ανεβάζει” στον server θα είναι έτοιμο και δεν θα χρειάζεται καμία επιπλέον επεξεργασία από την Lumiverse Dynamic για να λειτουργήσει. Η Lumiverse Dynamic έχει δικαίωμα πρόσβασης στα αρχεία, ιστοσελίδες και δεδομένα του χρήστη της υπηρεσίας.
 • Η Lumiverse Dynamic γνωστοποιεί με email στον χρήστη της υπηρεσίας τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) του και για τον τρόπο δημοσίευσης των αρχείων του στο Διαδίκτυο, την εγκατάσταση των email λογαριασμών του καθώς και για την αναγκαιότητα της μελέτης του εγχειριδίου χρήσης του Πίνακα Ελέγχου του.
 • Ο χρήστης της υπηρεσίας συμφωνεί ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις για την κατασκευή/δημοσίευση στο Internet των ιστοσελίδων του και ότι η Lumiverse Dynamic δεν είναι υπεύθυνη να προσδώσει αυτές τις γνώσεις ή άλλες γνώσεις προγραμματισμού στον χρήστη της υπηρεσίας ή να τον εκπαιδεύσει. Η Lumiverse Dynamic δεν είναι υποχρεωμένη να παρέχει τεχνική υποστήριξη εκτός των περιπτώσεων που καθορίζονται στο παρόν. Η Lumiverse Dynamic θα μπορούσε κατ’ εξαίρεσιν, εάν η ίδια το επιθυμεί, να παράσχει υποστήριξη και υποδείξεις σε θέματα που δεν σχετίζονται με την φιλοξενία του δικτυακού τόπου (πρόσθετη Τεχνική Υποστήριξη).
 • Οποιοδήποτε αίτημα για πρόσθετη Τεχνική Υποστήριξη μπορεί να απορριφθεί από την Lumiverse Dynamic με ή χωρίς λόγο. Είναι στην αποκλειστική επιλογή της Lumiverse Dynamic αν θα παρέχει οποιαδήποτε πρόσθετη Τεχνική Υποστήριξη και αν γίνει μια φορά, μπορεί να διακοπεί οποτεδήποτε χωρίς ειδοποίηση και χωρίς καμία υποχρέωση ή ευθύνη για την Lumiverse Dynamic.
 • Η Lumiverse Dynamic δεν ασκεί έλεγχο στο περιεχόμενο των πληροφοριών που περνάνε μέσα από το δίκτυο των διακομιστών του, επίσης δεν εγγυάται την αξιοπιστία οποιασδήποτε πληροφορίας που εμφανίζεται στο διαδίκτυο διαμέσου ή εξαιτίας των υπηρεσιών του. Επιπλέον δεν εγγυάται την εμπορική ή προσωπική φερεγγυότητα οποιουδήποτε παρουσιάζεται στο διαδίκτυο ή την εκπλήρωση οποιονδήποτε συγκεκριμένων υποσχέσεων/προσφορών από τρίτους και δεν είναι υπεύθυνο για οποιεσδήποτε ζημιές μπορούν να συμβούν στον χρήστη της υπηρεσίας ή σε αυτούς που συναλλάσσονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας δεδομένων, εξ’ αιτίας καθυστερήσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων ή διακοπής υπηρεσιών για οποιαδήποτε αιτία, λάθος ή παράλειψη.
 • Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχεται μέσω του Internet είναι υπ΄ ευθύνη αυτού που την χρησιμοποιεί και η Lumiverse Dynamic δεν έχει καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την ποιότητα αυτών των πληροφοριών.
 • Η Lumiverse Dynamic δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου ή του συστήματος και δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία φιλοξενίας θα είναι αδιάκοπη ή δεν θα γίνει κάποιο λάθος, λόγω της ειδικής φύσης του Διαδικτύου (Internet) και των δικτύων μέσω των οποίων διανέμονται οι πληροφορίες.
 • Η Lumiverse Dynamic, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και περιστάσεις και από οποιαδήποτε αιτία, δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την χρησιμοποίηση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρει.
 • Η Lumiverse Dynamic αναβαθμίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα εγκατεστημένες εφαρμογές που υπάρχουν στους servers του προκειμένου να διατηρεί τα επίπεδα ασφαλείας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και για να παρέχει τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των c-Panel, Plesk Control Panel, Php, MySQL, Perl, Zend, Ioncube κλπ. Είναι αποκλειστική υποχρέωση του χρήστη της υπηρεσίας να ενημερώνει αναλόγως τις κωδικοσελίδες του (τον κώδικα php, mysql queries, asp κλπ των ιστοσελίδων που ο χρήστης της υπηρεσίας διατηρεί στον χώρο που του παρέχει η Lumiverse Dynamic) έτσι ώστε να είναι συμβατές με τους servers του. Η Lumiverse Dynamic δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη προκύπτει από αυτές τις αναβαθμίσεις καθώς και από την αδυναμία ή απροθυμία του χρήστη της υπηρεσίας να προσαρμόσει τις ιστοσελίδες του με τις αναβαθμισμένες εκδόσεις των διάφορων εφαρμογών και προγραμματιστικών γλωσσών Η/Υ που έχουν εγκατασταθεί στους servers της Lumiverse Dynamic.
 • Η Lumiverse Dynamic δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και Τεχνικής υποστήριξης και ο χρήστης της υπηρεσίας δεσμεύεται με την αποδοχή του παρόντος ότι δεν θα εγείρει κανενός είδους αξιώσεις.
 • Η Lumiverse Dynamic κατά τακτά χρονικά διαστήματα παίρνει αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων των Πελατών που χρησιμοποιούν υπηρεσίες φιλοξενίας στους servers της. Η ανάκτηση αρχείων από το backup χρεώνεται κατά περίπτωση. Η Lumiverse Dynamic δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το αντίγραφο ασφαλείας δεν είναι ενημερωμένο ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ο χρήστης της υπηρεσίας είναι υποχρεωμένος να τηρεί αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο εργαλείο Backup/Restore που παρέχεται μέσα από το Plesk Panel ή C-Panel. Για λόγους ασφάλειας, το αντίγραφο ασφαλείας θα πρέπει να μεταφέρεται με FTP στον υπολογιστή του χρήστη της υπηρεσίας.
 • H Lumiverse Dynamic θα παραδόσει τις υπηρεσίες / προϊόντα μέσα σε 1-2 ώρες από την στιγμή της εξόφλησης. Σε κάποιες περιπτώσεις, λόγο της φύσης της υπηρεσίας, η παράδοση μπορεί να καθυστερήσει μερικές επιπλέον ώρες ή ημέρες.
 • Η Lumiverse Dynamic θα συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές για επιβολή του νόμου και που αφορούν τον χώρο, τα δεδομένα, τα e-mail και το περιεχόμενο του χρήστη της υπηρεσίας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει την Lumiverse Dynamic σε αποκάλυψη όλων των πληροφοριών που έχουν δοθεί, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που βρίσκονται στους διακομιστές της, των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του χρήστη της υπηρεσίας.
 • Η Lumiverse Dynamic δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους ή από την μορφή παροχής της υπηρεσίας. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προϊόντων / υπηρεσιών στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
 • Η Lumiverse Dynamic συνάπτει συνεργασίες ή συμμαχίες με άλλες εταιρίες και προμηθευτές. Ο χρήστης της υπηρεσίας αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η Lumiverse Dynamic σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες οποιουδήποτε τρίτου, ούτε θα είναι υπεύθυνη και εκτεθειμένη στο χρήστη της υπηρεσίας ή οποιονδήποτε τρίτο για οποιεσδήποτε αξιώσεις που προκύπτουν από την παροχή αυτών των προϊόντων ή υπηρεσιών.

Ευθύνη Χρήστη και Μη Επιτρεπτή Χρήση των Servers .

Ο χρήστης της υπηρεσίας αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο της Lumiverse Dynamic, τις υπηρεσίες που παρέχει και τους servers για:

 • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις
 • Πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο
 • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν έχετε δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)
 • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων
 • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών
 • Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων της
 • Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο
 • Παράνομη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες

Η Lumiverse Dynamic έχει την δυνατότητα να απορρίψει ή να διαγράψει υλικό που διοχετεύεται στον server που έχει παραχωρήσει, αν αυτό το υλικό αντιβαίνει οποιαδήποτε νομοθεσία σε σχέση με πνευματικά δικαιώματα, copyright, είναι προϊόν αντιγραφής, είναι πορνογραφικού, ρατσιστικού ή πειρατικού περιεχομένου (hacking, pirate softwares, warez sites, serial numbers), αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών, την προσπάθεια παράνομης εισχώρησης σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή αντιβαίνει σε οποιονδήποτε άλλο νόμο. Σε τέτοιες περιπτώσεις η Lumiverse Dynamic έχει το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση, να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό και την πρόσβαση στο site μέσω διαδικτύου χωρίς καμία ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκληθούν στον χρήστη της υπηρεσίας ή σε Τρίτους. Στην συνέχεια ενημερώνει τον χρήστη της υπηρεσίας για να αφαιρέσει το υλικό. Σε περίπτωση που ο χρήστης της υπηρεσίας δεν συμμορφωθεί άμεσα η Lumiverse Dynamic έχει δικαίωμα να διαγράψει ολοκληρωτικά τον λογαριασμό.

Η Lumiverse Dynamic ακολουθεί μια πολύ αυστηρή πολιτική για τα spam emails και μπορεί να ακυρώσει τον λογαριασμό χρήστη της υπηρεσίας σε περίπτωση αποστολής ανορθόδοξων/ανεπιθύμητων μαζικών email(spam mail). Ένα email είναι spam όταν στέλνεται σε παραλήπτες οι οποίοι δεν έχουν ζητήσει να το λαμβάνουν. Ο χρήστης της υπηρεσίας συμφωνεί να μην αποστέλλει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα είδη e-mail: (α) διαφημιστικά ή πληροφοριακά, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό της εμπορικής διαφήμισης, παρά μόνο σε εκείνους που έχουν ζητήσει ρητά από τον χρήστη της υπηρεσίας τέτοια emails. (β) Ενοχλητικά email, είτε μέσω της γλώσσας που έχουν γραφεί, της συχνότητας που στέλνονται ή το μέγεθος των μηνυμάτων. (γ) chain mails (δ) Bulk διαφημιστικά ή πληροφοριακά Email.

Η Lumiverse Dynamic διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει αν μια ενέργεια του χρήστη της υπηρεσίας θεωρείται ως “spam”, “mail bombing”, ή “bulk e-mail”. Ο χρήστης της υπηρεσίας που κάνει χρήση των υπηρεσιών της Lumiverse Dynamic για spamming θα χρεώνεται ένα πόσο για έξοδα διαχείρισης και επανάκτησης του συστήματος. Το ύψος του ποσού καθορίζεται αποκλειστικά από την Lumiverse Dynamic.

Η Lumiverse Dynamic έχει το δικαίωμα να περιορίσει τον όγκο των μηνυμάτων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται από τους χρήστες, προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα των e-mail υπηρεσιών σε άλλα μέλη και να προστατεύσει τα συστήματα των υπολογιστών του.

Ως ιδιοκτήτης και/ή διαχειριστής του εξοπλισμού και άλλων πόρων που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών, η Lumiverse Dynamic έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει την ηλεκτρονική επικοινωνία από άλλους φορείς στο διαδίκτυο.

Οι διαθέσιμοι πόροι του server προορίζονται αποκλειστικά για χρήση εντός των λογαριασμών των πελατών της Lumiverse Dynamic. Απαγορεύεται η διάθεση πόρων κατά οποιονδήποτε τρόπο σε sites τρίτων με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων σε άντληση γραφικών ή κειμένων από sites τρίτων υλικού που βρίσκεται σε server της Lumiverse Dynamic, εκτέλεση προγραμμάτων banner exchange κτλ.

Πρόσβαση SSH δίνεται μετά από αίτηση του χρήστη της υπηρεσίας και μόνο σε συγκεκριμένα πακέτα φιλοξενίας ( VPS , DEDICATED ) . Η Lumiverse Dynamic έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση ή να δώσει περιορισμένη πρόσβαση για εκτέλεση συγκεκριμένων εντολών.

Απαγορεύεται η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στον server ή οποιουδήποτε μηνύματος που αποστέλλεται σε ενοχλητική βάση σε ένα δίκτυο άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένο με την Lumiverse Dynamic όπως και η προσπάθεια παράκαμψης αυθεντικοποίησης χρήστη ή ασφάλειας του host, δικτύου ή λογαριασμού. Απαγορεύεται η εισχώρηση σε πληροφορίες που δεν απευθύνονται στον χρήστη της υπηρεσίας. Απαγορεύεται η παραβίαση της ασφάλειας οποιουδήποτε δικτύου, το Spawning, Port scans, ping floods, packet spoofing, forging router information, denial of service attacks,sniffers, flooding, spoofing, ping bombing, smurfs, winnuke ,teardrop, η δημοσίευση ιών, η εκτέλεση chat rooms, Internet Relay Chat, IRC bots (όπως το eggdrop), PhpShell και άλλα παρόμοια προγράμματα, το audio, radio και video streaming και το ανέβασμα αρχείων στον server με σκοπό το downloading από το ευρύ κοινό. Οποιαδήποτε δραστηριότητα, ανεξάρτητα αν θα οδηγήσει σε απώλεια πληροφοριών, θα ερευνηθεί και θα επακολουθήσει κατάλληλη δράση.

Μη εξουσιοδοτημένα background processes ή εξουσιοδοτημένα background processes τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των servers μας, θα έχουν ως συνέπεια την παύση ή και τον τερματισμού του λογαριασμού του χρήστη της υπηρεσίας.

Ο χρήστης της υπηρεσίας συμφωνεί ότι θα κατασκευάζει τις ιστοσελίδες του με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωση των Servers της Lumiverse Dynamic, περιορίζοντας τη χρήση κώδικα και εφαρμογών που απαιτούν υψηλή επεξεργαστική ισχύ. Η Lumiverse Dynamic έχει δικαίωμα, σε περίπτωση που η ιστοσελίδα του χρήστη της υπηρεσίας είναι η αιτία δημιουργίας προβλημάτων στην παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας στους άλλους πελάτες που βρίσκονται στον ίδιο server, να απενεργοποιήσει άμεσα και χωρίς προειδοποίηση την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του χρήστη της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που η Lumiverse Dynamic προβεί σε μία τέτοια ενέργεια, ο χρήστης της υπηρεσίας θα ενημερώνεται σχετικά, το συντομότερο δυνατό και η Lumiverse Dynamic θα συνεργάζεται με τον χρήστη της υπηρεσίας για να εξαλειφθεί ο λόγος που οδήγησε στην αναστολή των υπηρεσιών.

Ο χρήστης της υπηρεσίας συμφωνεί με τους ακόλουθους όρους:

 • Να μην προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες εκούσιες ή ακούσιες που μπορούν να προκαλέσουν υπερφόρτωση στο server συμπεριλαμβανομένων CGI Scripts, PHP Scripts, FTP, HTTP, SMTP load κλπ. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους Dedicated Servers.
 • Να μην εκτελεί οποιοδήποτε αυτόνομο process στο server. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους Dedicated Servers.
 • Να μην εκτελεί δαίμονες/demons και οποιασδήποτε φύσης εκτελέσιμα αρχεία που κάνουν υπερβολική χρήση bandwidth, όπως IRCD, chat δαίμονες, .exe, .com κλπ.
 • Να μην εκτελεί οποιανδήποτε τύπο web Spider ή Indexer (συμπεριλαμβανομένου του Google Cash / AdSpy).
 • Να μην εκτελεί οποιοδήποτε bit torrent εφαρμογή, track ή client. Απαγορεύετε η φιλοξενία ή διασύνδεση οποιονδήποτε παράνομων διακινούμενων αρχείων.
 • Να μην συμμετέχει σε καμιά δραστηριότητα που σχετίζεται με file-sharing & peer-to-peer δίκτυα.
 • Να μην εκτελεί κανέναν gaming servers όπως counter-strike, half-life, battlefield1942 κλπ. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους Dedicated Servers.
 • Να μην εκτελεί cron tasks & schedule tasks ανά χρονικά διαστήματα μικρότερα των 30 λεπτών. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους Dedicated Servers.
 • Να μην χρησιμοποιεί Script για να καλεί οποιοδήποτε αρχείο δεν είναι τοπικό. Η κλήση οποιοδήποτε αρχείου ή url σε απομακρυσμένο διακομιστή πρέπει να δηλώνεται στην Lumiverse Dynamic όταν αφορά πακέτα φιλοξενίας shared hosting. Η Lumiverse Dynamic έχει δικαίωμα να απαγορεύσει κάτι τέτοιο χωρίς να το ανακοινώσει στον χρήστη της υπηρεσίας.
 • Να μην χρησιμοποιεί τον SMTP για μαζικές αποστολές μηνυμάτων διαφημιστικού ή ενημερωτικού χαρακτήρα καθώς αυτό εκτελείται ορθά μόνο από την παρεχόμενη υπηρεσία Mailing List ή από εφαρμογές 3ων παρόχων.

Η χρήση των υπηρεσιών και του εξοπλισμού της Lumiverse Dynamic πρέπει πάντα να είναι με τρόπο που να συνάδει με την παρούσα συμφωνία και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βλάπτουν τη λειτουργία του εξοπλισμού ή του δικτύου της Lumiverse Dynamic. Η χρήση υπερβολικών πόρων του συστήματος δεν είναι αποδεκτή. Σε περίπτωση που η χρήση των υπηρεσιών της Lumiverse Dynamic από τον χρήστη της υπηρεσίας δημιουργεί, κατά την κρίση της Lumiverse Dynamic, πέρα από τα επιτρεπτά όρια, υπερφόρτωση του εξοπλισμού και των πόρων, η Lumiverse Dynamic μπορεί να αναστείλει την λειτουργία του λογαριασμού μέχρι να καθοριστεί και να επιλυθεί η αιτία της υπερφόρτωσης. Η Lumiverse Dynamic διατηρεί το δικαίωμα εξουδετέρωσης εντατικών μηχανισμών που επιβαρύνουν την CPU. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους Dedicated Servers.

Οι λογαριασμοί Shared Hosting δεν επιτρέπεται να μεταπωλούνται σε τρίτους. Εάν o χρήστης της υπηρεσίας επιθυμεί τη μεταπώληση υπηρεσιών φιλοξενίας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει κάποιο πακέτο μεταπωλητών.

Ο χρήστης της υπηρεσίας κατανοεί και συμφωνεί ότι κανένα τμήμα των υπηρεσιών που του παρέχει η Lumiverse Dynamic, όπως ο χώρος, τα e-mail ή η μεταφορά δεδομένων (bandwidth) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (backups). Ο χρήστης της υπηρεσίας δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να ανεβάσει (upload), κατεβάσει (download) ή αποθηκεύσει στον χώρο που του παρέχεται αρχεία που δεν έχουν άμεση σχέση με ό,τι είναι απαραίτητο για την λειτουργία της ιστοσελίδας του, με την εξαίρεση της διατήρησης ενός backup του site του χρήστη της υπηρεσίας. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους Dedicated Servers.

Ο χρήστης της υπηρεσίας οφείλει να επιβλέπει το μέγεθος του χώρου που καταλαμβάνει αυτός και οι υπόλοιποι χρήστες του account του στους σκληρούς δίσκους της Lumiverse Dynamic, έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια που έχουν οριστεί. Σε περίπτωση που ο χώρος που καταλαμβάνεται ξεπεράσει τα όρια, η Lumiverse Dynamic θα χρεώσει τον χρήστη της υπηρεσίας για την χρήση των επιπλέον πόρων και διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει αρχεία ώστε να επανέλθει ο χρησιμοποιούμενος χώρος στα επιτρεπτά όρια. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους Dedicated Servers.

Είναι ευθύνη του χρήστη της υπηρεσίας να διασφαλίζει ότι ο κώδικας και οι εφαρμογές που είναι εγκατεστημένα στο λογαριασμό του είναι ασφαλή και τα δικαιώματα των καταλόγων και αρχείων είναι σωστά, ανεξάρτητα από τον τρόπο που έγινε η εγκατάσταση. Όπου είναι δυνατό, ο χρήστης της υπηρεσίας πρέπει να βάζει στους καταλόγους και αρχεία δικαιώματα 755 ή όσο το δυνατόν πιο περιοριστικά. Ο χρήστης της υπηρεσίας είναι υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούνται στον λογαριασμό του.

Ο χρήστης της υπηρεσίας πρέπει να χρησιμοποιεί έναν ασφαλή κωδικό πρόσβασης. Εάν ο κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιεί ο χρήστης της υπηρεσίας είναι απλός, ο λογαριασμός μπορεί να ανασταλεί μέχρι να γίνει χρήση ενός πιο ασφαλή κωδικού πρόσβασης.

Όροι χρήσης Υπηρεσίας Hosting .

Γενικοί Όροι

Η Lumiverse Dynamic, ως πάροχος, έχει το δικαίωμα να ελέγχει το website και κατά την διακριτική του ευχέρεια να αφαιρέσει οποιοδήποτε περιεχόμενο διαπιστώσει ως μη αποδεκτό για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τον ιδιοκτήτη του website. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: πορνογραφία, spamming, phishing, παράνομες επιχειρηματικές πρακτικές, και κάθε υλικό που θίγει τα εθνικά ή διεθνή πνευματικά δικαιώματα.

– Ο ιδιοκτήτης του website, ως χρήστης της υπηρεσίας της Lumiverse Dynamic, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε υποχρέωση που προκύπτει από, ή σχετίζεται με το website του. Ο χρήστης της υπηρεσίας συμφωνεί να αποζημιώσει και να διατηρήσει τον πάροχο, τους συνεργάτες και τους υπαλλήλους του, αβλαβείς από οποιεσδήποτε ευθύνες, απώλειες, ζημίες, έξοδα και δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των δικηγορικών αμοιβών και τις αμοιβές των εμπειρογνωμόνων που συνδέονται με οποιαδήποτε αξίωση ή προσφυγή κατά του πάροχου, που σχετίζονται με ή απορρέουν από το website ή την παραβίαση των εγγυήσεων από τον ιδιοκτήτη, βάσει της παρούσας συμφωνίας. Η υποχρέωση αυτή περιλαμβάνει τις απαιτήσεις που προκύπτουν από πράξεις ή παραλείψεις των εργαζομένων και των χρήστες, καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο που αποκτά πρόσβαση στις Υπηρεσίες, από την πλευρά του χρήστη της υπηρεσίας, ως αποτέλεσμα της αποτυχίας χρήσης των εύλογων μέτρων ασφαλείας.

– Κάθε λογισμικό που χρησιμοποιείται στο website του χρήστη της υπηρεσίας που διατίθεται βάσει της General Public License (GPL), διέπεται από αυτήν.

Υποχρεώσεις παρόχου

Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής του χρήστη της υπηρεσίας με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, Η Lumiverse Dynamic παρέχει τις Υπηρεσίες και την Υποστήριξη κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας συμφωνίας, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν σε επίπεδο υπηρεσιών.

Υποχρεώσεις χρήστη της υπηρεσίας

– Ο χρήστης της υπηρεσίας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο των άρθρων, των δεδομένων ή των κοινοποιήσεων που δημοσιεύονται με χρήση της Υπηρεσίας, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση των Υπηρεσιών από έναν χρήστη. Ο χρήστης της υπηρεσίας συμφωνεί να συμμορφωθεί πλήρως με όλες τις υποχρεώσεις και τους περιορισμούς όπως ορίζονται στην Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης.

– Ο χρήστης της υπηρεσίας είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος για (1) το website του, το περιεχόμενο και τη δραστηριότητα του, (2) την παροχή νομικής, γραπτής άδειας χρήσης και προβολής οποιουδήποτε περιεχομένου του website του από τον νόμιμο κάτοχο των δικαιωμάτων αυτών, και (3) τη διασφάλιση ότι το περιεχόμενο του blog/website δεν παραβιάζει τους νόμους της χώρας όπου αυτό εμφανίζεται.

– Ο χρήστης της υπηρεσίας συμφωνεί ότι δεν θα τοποθετήσει, ούτε θα επιτρέψει να τοποθετηθεί στο website του απαράδεκτο υλικό ή ενέργειες που αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται στα εξής: (1) δυσφημιστικό ή άλλο αξιόποινο υλικό, (2) εγκληματικές δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε κλοπή εμπορικών μυστικών, απάτη, παιδική πορνογραφία, διακίνηση άσεμνου υλικού, παραβίαση των εξαγωγικών διατάξεων της Ελλάδας, διακίνηση ναρκωτικών, τυχερά παιχνίδια, παρενόχληση, καταδίωξη, spamming, hacking, αποστολή ιών ή άλλων επιβλαβών αρχείων, παράνομη απόσπαση password ή κώδικα με σκοπό την παράκαμψη των μέτρων ασφάλειας για τα πνευματικά δικαιώματα, (3) παράνομο υλικό ή δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων, που όμως δεν περιορίζονται σε, παράνομη προβολή εμπιστευτικού, μυστικού, ή άλλου αποκλειστικού υλικού, προσβολή εμπορικού σήματος, παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή παραβίαση πατεντών.

– Ο χρήστης της υπηρεσίας κατανοεί και συμφωνεί ότι κανένα τμήμα των υπηρεσιών που του παρέχει η Lumiverse Dynamic, όπως ο χώρος, τα e-mail ή η μεταφορά δεδομένων (bandwidth) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας (backups). Ο χρήστης της υπηρεσίας δεν επιτρέπεται να ανεβάσει (upload), κατεβάσει (download) ή αποθηκεύσει στον χώρο που του παρέχεται αρχεία που δεν έχουν άμεση σχέση με ό,τι είναι απαραίτητο για την λειτουργία της ιστοσελίδας του. Ο χρήστης της υπηρεσίας δεν επιτρέπεται να ανεβάσει αρχείο με σκοπό το audio, radio και video streaming ή το downloading από το ευρύ κοινό, καθώς και gallery sites τα οποία κάνουν υπερβολική χρήση πόρων.

– Ο χρήστης οφείλει να μην κάνει κατάχρηση των πόρων του συστήματος εις βάρος των άλλων χρηστών του ίδιου Server και να συμμορφώνεται με την ορθή χρήση της κάθε παρεχόμενης υπηρεσίας.

Σε περίπτωση κατάχρησης, το σύστημα απενεργοποιεί αυτόματα την υπηρεσία, η οποία επανέρχεται μετά από επικοινωνία με το τεχνικό τμήμα και μετά από εξέταση της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά. Ειδικά στην περίπτωση της υπέρβασης του μηνιαίου traffic, o χρήστης μπορεί να αγοράζει πακέτα του ίδιου traffic του πακέτου του με έκπτωση 20%, τα οποία ισχύουν μόνο για τον τρέχοντα μήνα και πληρώνονται για ακέραιο κάθε φορά μήνα. Επιπλέον η ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ υλικού από άλλο πάροχο ισχύει για νέες αγορές πακέτων διάρκειας μεγαλύτερης του μήνα.

– Ο χρήστης της υπηρεσίας συμφωνεί να συμμορφώνεται με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας, να πραγματοποιεί όλες τις πληρωμές των αμοιβών που οφείλει και να συμμορφώνεται με οποιοδήποτε νόμο ισχύει για τη χρήση των Υπηρεσιών από αυτόν. Ο χρήστης της υπηρεσίας είναι υποχρεωμένος να συνεργαστεί με τον πάροχο για τη διερεύνηση των διακοπών παροχής υπηρεσιών, των θεμάτων ασφάλειας ή αν υπάρχουν υπόνοιες περί παραβίασης των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας Συμφωνίας.

– Ο χρήστης της υπηρεσίας οφείλει να συμμορφώνεται με την πολύ αυστηρή πολιτική για τα spam emails που ακολουθεί. Η Lumiverse Dynamic, μπορεί να ακυρώσει τον λογαριασμό του χρήστη της υπηρεσίας σε περίπτωση αποστολής ανορθόδοξων/ανεπιθύμητων μαζικών email (spam mail). Ένα email είναι spam όταν στέλνεται σε πολλούς παραλήπτες οι οποίοι δεν έχουν ζητήσει να το λαμβάνουν. Ο χρήστης της υπηρεσίας συμφωνεί να μην αποστέλλει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα είδη e-mail: (α) Διαφημιστικά ή πληροφοριακά, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό της εμπορικής διαφήμισης, παρά μόνο σε εκείνους που έχουν ζητήσει ρητά τέτοια emails. (β) Ενοχλητικά email, είτε μέσω της γλώσσας που έχουν γραφεί, της συχνότητας που στέλνονται ή το μέγεθος των μηνυμάτων. (γ) Chain mails (δ) Bulk διαφημιστικά ή πληροφοριακά Email.

Η Lumiverse Dynamic διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει αν μια ενέργεια του χρήστη της υπηρεσίας θεωρείται ως “spam”, “mail bombing”, ή ” bulk e-mail”. Ο χρήστης της υπηρεσίας που κάνει χρήση των υπηρεσιών της Lumiverse Dynamic για spamming θα χρεώνεται ένα ποσό για έξοδα διαχείρισης και επανάκτησης του συστήματος. Το ύψος του ποσού καθορίζεται αποκλειστικά από την Lumiverse Dynamic.

Για την προστασία των IPs των servers από την εισαγωγή τους σε spam λίστες, η Lumiverse Dynamic εφαρμόζει μηχανισμό ασφαλείας σχετικά με τον επιτρεπόμενο αριθμό των email που στέλνουν οι χρήστες ανά ώρα.

– Οι διαθέσιμοι πόροι του server προορίζονται αποκλειστικά για χρήση εντός των λογαριασμών των πελατών της Lumiverse Dynamic. Απαγορεύεται η διάθεση πόρων κατά οποιονδήποτε τρόπο σε sites τρίτων με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων σε άντληση γραφικών ή κειμένων από sites τρίτων, υλικού που βρίσκεται σε server της Lumiverse Dynamic, εκτέλεση προγραμμάτων banner exchange, κτλ.

Δικαιώματα Ιδιοκτησίας

– Όλο το λογισμικό, τα προγράμματα, ο κώδικας, τα δεδομένα ή οι πληροφορίες που έχουν αναπτυχθεί ή παρέχονται από την Lumiverse Dynamic, καθώς και τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα, πατέντες, εμπορικά μυστικά, ή οποιαδήποτε άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα περιλαμβάνονται σε αυτά, παραμένουν στην αποκλειστική ιδιοκτησία της Lumiverse Dynamic.

– Όλο το περιεχόμενο που δημιουργεί ο χρήστης της υπηρεσίας στο blog/ website του, παραμένει στην αποκλειστική ιδιοκτησία του, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, πατεντών, εμπορικών μυστικών ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.

– Ο χρήστης της υπηρεσίας αποδέχεται και συμφωνεί ότι δεν έχει κανένα ιδιοκτησιακό δικαίωμα σε οποιοδήποτε από τους servers ή άλλο υλικό που χρησιμοποιείται για την παροχή της Υπηρεσίας. Ομοίως, δεν αποκτά κανένα ιδιοκτησιακό συμφέρον ως προς το περιεχόμενο ή τα δεδομένα που αποθηκεύονται στους servers ή μεταδίδονται μέσω της Υπηρεσίας.

– Ο χρήστης της υπηρεσίας αποδέχεται και συμφωνεί ότι ενδέχεται να χρησιμοποιούνται τρίτα μέρη, για το λογισμικό (software) ή το υλικό (hardware), για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. Συνεπώς, συμφωνεί να συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις από τυχόν άδειες τελικών χρηστών ή άλλες συμφωνίες που σχετίζονται με τη χρήση του εν λόγω software ή hardware.

– Ο χρήστης της υπηρεσίας αποδέχεται και συμφωνεί ότι οποιεσδήποτε διευθύνσεις IP που εκχωρούνται σε σχέση με την υπηρεσία είναι ιδιοκτησία της Lumiverse Dynamic και μετά τη λήξη ή τον τερματισμό της παρούσας συμφωνίας, θα απελευθερώσει και θα παύσει να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε διεύθυνση IP.

Εμπιστευτικότητα

Η Lumiverse Dynamic συμφωνεί ότι δεν θα χρησιμοποιήσει, ούτε θα αποκαλύψει εμπιστευτικές πληροφορίες, εκτός εάν απαιτείται. Θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να κρατήσει τις εμπιστευτικές πληροφορίες ασφαλείς από τρίτους. Αν για κάποιο λόγο ο λογαριασμός του χρήστη της υπηρεσίας έχει κλείσει, δεν θα χρησιμοποιήσει ούτε θα αποκαλύψει εμπιστευτικές πληροφορίες και αυτές είτε θα επιστραφούν στον χρήστη της υπηρεσίας ή θα καταστραφούν.

Αναστολή των Υπηρεσιών

Ο χρήστης της υπηρεσίας αποδέχεται και συμφωνεί ότι η Lumiverse Dynamic μπορεί να αναστείλει την παροχή των Υπηρεσιών, στο σύνολό τους ή εν μέρει, χωρίς να φέρει ευθύνη απέναντι στον χρήστη της υπηρεσίας ή σε οποιοιδήποτε ισχυρίζεται ότι τον αντιπροσωπεύει, όταν: (1) ο χρήστης της υπηρεσίας παραβιάζει τον Κανονισμό Αποδεκτής Χρήσης, (2) ο χρήστης της υπηρεσίας δεν συνεργαστεί με τον πάροχο σε έρευνα για τυχόν εικαζόμενες παραβιάσεις της παρούσας συμφωνίας, (3) Εαν η Lumiverse Dynamic θεωρήσει εύλογα ότι στους servers που φιλοξενούν τις υπηρεσίες έχουν πρόσβαση, τις διαχειρίζονται ή τις χρησιμοποιούν τρίτα μέρη χωρίς τη συγκατάθεση του παρόχου, (4) Εαν η Lumiverse Dynamic θεωρήσει ότι η αναστολή των υπηρεσιών είναι απαραίτητη για την προστασία του περιβάλλοντος και των υποδομών του, (5) σε περίπτωση που η ιστοσελίδα του χρήστη της υπηρεσίας είναι η αιτία δημιουργίας προβλημάτων στην παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας στους άλλους πελάτες που βρίσκονται στον ίδιο server, (6) αποσταλεί κλήτευση, δικαστική απόφαση ή όταν απαιτηθεί από το νόμο.

Πληρωμές Υπηρεσίας

Πληρωμές πραγματοποιούνται όσο η παρούσα συμφωνία παραμένει σε ισχύ. Η Lumiverse Dynamic διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις τιμές των υπηρεσιών, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Η πληρωμή κάθε υπηρεσίας πραγματοποιείται τη στιγμή της παραγγελίας ή της ανανέωσης, εφόσον πρόκειται για υπηρεσία επί πληρωμή. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν πραγματοποιηθεί πληρωμή, η υπηρεσία δεν ενεργοποιείται. Εάν μια συνδρομή υπηρεσίας δεν ανανεωθεί, μετά την ημερομηνία λήξης της, το blog/website και η φιλοξενία με τις συνδεδεμένες υπηρεσίες απενεργοποιούνται, αλλά παραμένει διαθέσιμο για 15 επιπλέον ημέρες στη βάση δεδομένων της Lumiverse Dynamic, οπότε και μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά κατόπιν αίτησης και πληρωμής του χρήστη της υπηρεσίας. Εάν ο χρήστης ζητήσει ακύρωση υπηρεσίας/πακέτου πριν την προκαθορισμένη λήξη, τότε η Lumiverse Dynamic θα παρακρατήσει το κόστος ενεργοποίησης καθώς το κόστος μέχρι τον τρέχοντα ακέραιο μήνα, με ελάχιστη διάρκεια χρέωσης το μικρότερο διαθέσιμο χρόνο αγοράς του πακέτου και ο υπολογισμός δεν θα συμπεριλαμβάνει τυχόν εκπτώσεις ή προσφορές του πακέτου.

Διάρκεια, Λήξη και Ακύρωση

Η παρούσα συμφωνία ξεκινά όταν ολοκληρωθεί και εξοφληθεί η παραγγελία του πακέτου/υπηρεσίας. Ισχύει για το διάστημα που θα πραγματοποιηθεί η παραγγελία και ανανεώνεται με την εξόφληση της ανανέωσης συνδρομής της υπηρεσίας και για όσο διάστημα ισχύει η ανανέωση. Λήγει με τη μη ανανέωση του πακέτου, καθώς και εφόσον ο χρήστης της υπηρεσίας ζητήσει ακύρωση της παραγγελίας, όπως περιγράφεται από τις διαδικασίες της Lumiverse Dynamic. Επιπλέον, η συμφωνία παύει να ισχύει αμέσως, εάν πραγματοποιηθεί καταγγελία παραβίασης των αναφερομένων στην παρούσα.

Συντήρηση

Η Lumiverse Dynamic μπορεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα να απενεργοποιεί την υπηρεσία φιλοξενίας για τυχόν προγραμματισμένες δοκιμές, για τη συντήρηση, την αναβάθμιση ή την επισκευή σε οποιοδήποτε μέρος του δικτύου του. Η Lumiverse Dynamic θα ενημερώνει τον χρήστη της υπηρεσίας με email ή μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης σχετικά με την περίοδο που η φιλοξενία και η υπηρεσία δεν θα είναι διαθέσιμες.

Ο χρήστης της υπηρεσίας αποδέχεται ότι μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτό για τον πάροχο να ειδοποιεί εκ των προτέρων για διακοπή της υπηρεσίας, για παράδειγμα, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η Lumiverse Dynamic δικαιούται επίσης να διακόψει την Υπηρεσία για την αποκατάσταση και επανόρθωση της, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Lumiverse Dynamic δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη προκύψει από την απενεργοποίηση των υπηρεσιών ή τις αναβαθμίσεις.

Αποδοχή Όρων Χρήσης

Ο χρήστης της υπηρεσίας συμφωνεί ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση αυτής της παρουσίασης, εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους, κι αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση αυτών θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών . Οι όροι που περιέχονται στο παρόν αντικαθιστούν κάθε άλλη συμφωνία ή διαπραγμάτευση μεταξύ του χρήστη της υπηρεσίας και της Lumiverse Dynamic, προφορική, γραπτή ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δηλώσεων από κάποιον εκπρόσωπο της Lumiverse Dynamic.

Η Lumiverse Dynamic διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή / και να αλλάζει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή.

Αποποίηση εμμέσων εγγυήσεων

– Η Lumiverse Dynamic θα αξιοποιήσει στο έπακρο τις προσπάθειες διατήρησης αποδεκτής απόδοσης της Υπηρεσίας, όσο η παρούσα συμφωνία είναι σε ισχύ, αλλά δεν παρέχει απολύτως καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανωμένης εγγύησης εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας, για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

– Η Lumiverse Dynamic δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου ή του συστήματος και δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία φιλοξενίας, ή η ακεραιότητα των δεδομένων που αποθηκεύονται ή μεταδίδονται μέσω του Διαδικτύου, θα είναι αδιάκοπη ή δεν θα γίνει κάποιο λάθος, λόγω της ειδικής φύσης του Διαδικτύου (Internet) και των δικτύων μέσω των οποίων διανέμονται οι πληροφορίες.

– Η Lumiverse Dynamic δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακούσια αποκάλυψη, ή δωροδοκία ή διαγραφή, των δεδομένων που διαβιβάζονται ή λαμβάνονται ή ταξινομούνται στα συστήματά της. Ο χρήστης της υπηρεσίας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων ασφάλειας, για την προστασία των των κωδικών πρόσβασης, των συστημάτων, των δεδομένων και των εφαρμογών από ανεπιθύμητους εισβολείς, είτε είναι μέσω Διαδικτύου ή με άλλους τρόπους.

– Η Lumiverse Dynamic, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και περιστάσεις και από οποιαδήποτε αιτία, δεν έχει καμία ευθύνη, έναντι των πελατών ή τρίτων μερών, για οποιαδήποτε ζημιά, ή απώλεια κερδών, ή δεδομένων, προκύψει από τη χρήση ή αδυναμία χρήσης, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρει η Lumiverse Dynamic.

– Σε καμία περίπτωση η Lumiverse Dynamic δεν είναι υπεύθυνo έναντι των πελατών, ή οποιουδήποτε τελικού χρήστη, ή άλλου τρίτου μέρους, για τυχόν ειδικές, επακόλουθες ή άλλες ζημιές, που προκαλούνται, είτε λόγω παραβίασης της παρούσας Σύμβασης, είτε λόγω αμέλειας ή άλλων περιπτώσεων, ακόμα και αν η Lumiverse Dynamic έχει προειδοποιηθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Ο χρήστης της υπηρεσίας αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει η Lumiverse Dynamic να αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη προς τον χρήστη της υπηρεσίας, για αναστολή της υπηρεσίας στο βαθμό που επιτρέπεται βάση της παρούσας συμφωνίας.

– Η Lumiverse Dynamic δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και Τεχνικής υποστήριξης και ο χρήστης της υπηρεσίας δεσμεύεται με την αποδοχή του παρόντος ότι δεν θα εγείρει κανενός είδους αξιώσεις .

– Η Lumiverse Dynamic κατά τακτά χρονικά διαστήματα παίρνει αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων των Πελατών που χρησιμοποιούν υπηρεσίες φιλοξενίας στους servers της. Η Lumiverse Dynamic δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το αντίγραφο ασφαλείας δεν είναι ενημερωμένο ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ο χρήστης της υπηρεσίας είναι υποχρεωμένος να τηρεί αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του, χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο εργαλείο Backup που παρέχεται μέσα από το Panel εάν και εφόσον συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο του ή από πρόγραμμα άλλης προσωπικής επιλογής του χρήστη . Για λόγους ασφαλείας, το αντίγραφο ασφαλείας θα πρέπει να μεταφέρεται τοπικά, στον υπολογιστή του χρήστη της υπηρεσίας.

– Η Lumiverse Dynamic δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προϊόντων/ υπηρεσιών στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας

Επικοινωνία

Ο χρήστης της υπηρεσίας οφείλει να έχει πάντα τα στοιχεία επικοινωνίας του ενημερωμένα και να ειδοποιεί την Lumiverse Dynamic για κάθε μεταβολή τους. H επικοινωνία και ενημέρωση της Lumiverse Dynamic προς τον χρήστη της υπηρεσίας για θέματα που αφορούν τον λογαριασμό του (αναβαθμίσεις στους servers, λήξη – ανανέωση συνδρομών κτλ) διεξάγεται μέσω email ή μέσω σχετικών ενημερωτικών σελίδων στο site της Lumiverse Dynamic. Ο χρήστης της υπηρεσίας οφείλει να ελέγχει τακτικά το email που έχει ορίσει σαν κύριο email επικοινωνίας και τον δικτυακό τόπο της Lumiverse Dynamic ώστε να ενημερώνεται για θέματα που αφορούν το λογαριασμό και τις συνδρομές του. Το email επικοινωνίας δεν πρέπει να είναι κάποιο email το οποίο διατηρεί στους servers τη Lumiverse Dynamic.

Τιμολόγηση και Διακοπή Υπηρεσιών/Συμφωνητικού .

Πολιτική τιμών

Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων είναι σε ευρώ και δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Η πληρωμή των υπηρεσιών και προϊόντων γίνεται προκαταβολικά. Η Lumiverse Dynamic διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη της υπηρεσίας. Ευνόητο είναι ότι ο χρήστης της υπηρεσίας καταβάλλει πάντοτε το τίμημα το οποίο αναγράφεται στους οικείους τιμοκαταλόγους γι’ αυτό το προϊόν ή την υπηρεσία κατά το χρόνο παραγγελίας. Τυχόν έξοδα εξόφλησης των υπηρεσιών (έξοδα κατάθεσης σε τράπεζα κλπ), πληρώνονται από τον χρήστη της υπηρεσίας. Οι τιμές πιθανότατα να έχουν μία προσαύξηση για πληρωμές με πιστωτική κάρτα, paysafecard ή μέσω Paypal

Η Lumiverse Dynamic έχει δικαίωμα να προσφέρει πακέτα ή προσφορές που θα έχουν ευνοϊκότερους όρους ή τιμές από αυτούς που υπήρχαν όταν ο χρήστης της υπηρεσίας αρχικά αγόρασε υπηρεσίες από την Lumiverse Dynamic. Αυτές οι αλλαγές τιμών και όρων δεν επηρεάζουν τις υπάρχουσες τιμές των μερών.

Τα κουπόνια έκπτωσης ισχύουν μόνο κατά την αρχική αγορά και δεν επηρεάζουν την τιμή ανανέωσης κάποιας υπηρεσίας ή προϊόντος. Οι εκπτώσεις των κουπονιών προσφοράς δεν λειτουργούν συνδυαστικά με άλλες τυχόν εκπτώσεις που δικαιούνται οι πελάτες.

Η τιμή που πληρώνει ο χρήστης της υπηρεσίας στην Lumiverse Dynamic για υπηρεσίες φιλοξενίας δεν θα αλλάξει ποτέ για το χρονικό διάστημα ισχύς της . Η Lumiverse Dynamic διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή τους πόρους και τις τιμές των υπηρεσιών φιλοξενίας που προβάλλονται στο site του για αγορά από μελλοντικούς πελάτες.

Διακοπή Υπηρεσιών/Συμφωνητικού

Το παρόν συμφωνητικό μπορεί να διακοπεί από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων, χωρίς αιτία. Η Lumiverse Dynamic δεν υποχρεούται σε επιστροφή του συμφωνημένου ποσού για το χρονικό διάστημα που απομένει από την ημέρα της διακοπής έως την κανονική λήξη της σύμβασης σε περίπτωση που την διακοπή ζητήσει ο χρήστης της υπηρεσίας ή το συμφωνητικό διακοπεί από την Lumiverse Dynamic σε περίπτωση παραβάσεως των όρων της από τον χρήστη της υπηρεσίας.

Εάν ο χρήστης της υπηρεσίας δηλώσει ότι δεν επιθυμεί τη συνέχιση των υπηρεσιών, τότε η Lumiverse Dynamic διακόπτει τη λειτουργία του web site του χρήστη της υπηρεσίας και το διαγράφει από τους servers του, χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Η Lumiverse Dynamic διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, να τερματίσει ή να θέσει σε διαθεσιμότητα τις υπηρεσίες που παρέχει προς τον χρήστη της υπηρεσίας κατά βούληση, με ή χωρίς προειδοποίηση, και δεν θα είναι υπεύθυνο για επιπτώσεις, θετικές ή αρνητικές, που είναι αποτέλεσμα του τερματισμού ενός web site από έναν server της ή τερματισμό κάποια άλλης υπηρεσίας. Η επαναφορά των αρχείων σε λογαριασμό φιλοξενίας ιστοσελίδων χρεώνεται.

Στην περίπτωση που ο χρήστης της υπηρεσίας διατηρεί ανεξόφλητο μία ή περισσότερες υπηρεσίες στο λογαριασμό του, τότε η Lumiverse Dynamic έχει το δικαίωμα αναστολής, διακοπής ή διαγραφής όλων των domain του ή των λογαριασμών φιλοξενίας, εξοφλημένων ή όχι, χωρίς την υποχρέωση παροχής αντιγράφων ασφαλείας (back up) στον χρήστη της υπηρεσίας.

Η Lumiverse Dynamic διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει έναν λογαριασμό, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων και του περιεχομένου, για οποιονδήποτε λόγο, ανά πάσα στιγμή. Ο χρήστης της υπηρεσίας συμφωνεί να διατηρεί εφεδρικά αντίγραφα (backup) όλων των αρχείων και βάσεων δεδομένων που φιλοξενεί στην Lumiverse Dynamic και συμφωνεί ότι η Lumiverse Dynamic δεν θα έχει καμία ευθύνη για την απώλεια δεδομένων. Ο χρήστης της υπηρεσίας είναι υπεύθυνος για την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων του.

Ο χρήστης της υπηρεσίας εφ’ όσον δεν επιθυμεί περαιτέρω τις υπηρεσίες της Lumiverse Dynamic θα πρέπει να το δηλώσει των υπαρχόντων τρόπων επικοινωνίας της Lumiverse Dynamic .

Σε οποιαδήποτε περίπτωση αποτυχίας πληρωμής εμπρόθεσμα της υπηρεσίας , η υπηρεσία αυτή θα διακοπεί μετά τη λήξη της .

Ανανέωση Υπηρεσιών .

Το συμφωνητικό ανανέωσης αυτό ανανεώνεται αυτόματα σύμφωνα με την ισχύουσα τιμή του τιμοκαταλόγου για το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας μόνο και εφόσον το έχει ζητήσει ο πελάτης από το διαχειριστικό της Lumiverse Dynamic.

Σε περίπτωση εξόφλησης της συνδρομής με πληρωμή σε τράπεζα (Σύστημα ΔΙΑΣ) μέσω ταμείου, e-banking ή phone-banking, ο χρήστης της υπηρεσίας οφείλει να πληρώσει τυχόν προμήθειες των τραπεζών.

Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης της υπηρεσίας οφείλει να ελέγξει ότι η Lumiverse Dynamic έλαβε την ειδοποίηση της εξόφλησης της συνδρομής του κι ενεργοποίησε/ανανέωσε τις υπηρεσίες για τις οποίες πλήρωσε. Σε περίπτωση κατά την οποία η Lumiverse Dynamic δεν δύναται να εξακριβώσει τα στοιχεία εξόφλησης υπολοίπου από ανανέωση υπηρεσιών (πχ λόγω κακοτυπωμένου ΦΑΞ, μή παράδοσης του email ενημέρωσης) τότε η Lumiverse Dynamic διακόπτει τη λειτουργία των υπηρεσιών, χωρίς καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν ζημίες ή βλάβες που προκληθούν από τον τερματισμό/διακοπή των υπηρεσιών της προς τον χρήστη της υπηρεσίας.

Πρόσθετα Τέλη.

Η Lumiverse Dynamic δεν είναι υπεύθυνη για όποιους φόρους ή τέλη πρέπει να πληρωθούν σε οποιαδήποτε χώρα και σύμφωνα με οποιαδήποτε φορολογική νομοθεσία και αφορούν συναλλαγές που γίνονται από τον χρήστη της υπηρεσίας μέσω του προσφερόμενου διακομιστή. Ο χρήστης της υπηρεσίας συμφωνεί ότι έχει την πλήρη ευθύνη για τους φόρους ή τέλη ή αμοιβές που σχετίζονται με την χρησιμοποίηση του server ή τα προϊόντα ή υπηρεσίες που διαθέτει ή τις συναλλαγές που πραγματοποιεί.

Περιορισμός Ευθύνης – Εξασφάλιση – Αποζημίωση.

Η Lumiverse Dynamic καταβάλει σημαντικές προσπάθειες, ώστε ο δικτυακός τόπος https://lumiverse.gr να συμπεριλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Εντούτοις, δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, χρονική εγγύτητα και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δεν φέρει οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη.

Ο χρήστης της υπηρεσίας συμφωνεί ότι θα υπερασπιστεί έναντι παντός δικαστηρίου, θα εξασφαλίσει, θα κρατήσει μακριά από κάθε κίνδυνο, από όλες τις απαιτήσεις, απώλειες, χρηματικές διεκδικήσεις και ευθύνες, την Lumiverse Dynamic και θα το καλύψει έναντι κάθε χρηματικού κόστους συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών των δικηγόρων, επίσης θα το καλύψει από οποιαδήποτε υπόθεση ή διεκδίκηση λόγω ζημίας ή βλάβης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας εγείρει o ίδιος ή ο οποιοσδήποτε τρίτος εναντίον της Lumiverse Dynamic ή του χρήστη της υπηρεσίας εξαιτίας των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ή άλλων πράξεων του χρήστη της υπηρεσίας ή περιεχομένων και πληροφοριών που κινήθηκαν μέσω του server της Lumiverse Dynamic ή λόγω δυσλειτουργίας οποιουδήποτε διακομιστή μας, με ή χωρίς τη συναίνεση του χρήστη της υπηρεσίας ή συνεργαζόμενου με αυτόν προσώπου.

Επιπροσθέτως ο χρήστης της υπηρεσίας ρητώς δηλώνει και δεσμεύει δια της παρούσας ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά της Lumiverse Dynamic οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους του οποιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούται όπως αφενός παρέμβει στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου αποζημιώσει πλήρως την Lumiverse Dynamic, σε περίπτωση κατά την οποία το τελευταίο υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης δαπάνης.

Αποδοχή Όρων Χρήσης .

Οι παρόντες όροι χρήσεως του δικτυακού τόπου www.lumiverse.gr συντάσσονται με βάση το σύνολο των κανόνων δικαίου της Ελληνικής επικράτειας, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω όρων χρήσεως ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων.

Από τη χρήση των ιστοσελίδων τηε Lumiverse Dynamic τεκμαίρεται, ότι συμφωνείτε με όλους τους όρους που αναγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα και η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από την χρήση των υπηρεσιών μας και την υποβολή οποιασδήποτε παραγγελίας υπηρεσιών ή προϊόντων κι επιπροσθέτως η σύμφωνη γνώμη σας καθώς και η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των αναγραφόμενων όρων, εκφράζεται, πιστοποιείται και δηλώνεται υπεύθυνα με τη χρήση της παρουσίασης ή/και το πάτημα του ποντικιού στο link “Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους Όρους Χρήσης” και σε οποιοδήποτε άλλο link μπορεί να οδηγήσει σε παραγγελία υπηρεσίας ή χρήση των ιστοχώρων της Lumiverse Dynamic, και θεωρείται ως η υπογραφή σας στο παρόν κείμενo.

Η Lumiverse Dynamic παρέχει στον χρήστη της υπηρεσίας Λογισμικό Τρίτων ανάλογα με την υπηρεσία που παραγγέλθηκε. Η όροι άδειας χρήσης που διέπουν τη χρήση του λογισμικού τρίτων μπορεί να διαφέρουν από τους όρους χρήσης της Lumiverse Dynamic. Οι πελάτες της Lumiverse Dynamic δεσμεύονται από όλους τους όρους των αδειών που σχετίζονται με το λογισμικό τρίτων και θα πρέπει να τους αποδεχτούν. Η παροχή και προσφορά λογισμικού τρίτων δεν αποτελεί μέρος του λογισμικού της Lumiverse Dynamic. Η Lumiverse Dynamic δεν μπορεί να παρέχει υποστήριξη ή εγγυήσεις σχετικά με τη χρήση και τη λειτουργικότητα του εν λόγω λογισμικού τρίτων.

Κάθε ηλεκτρονική παραγγελία υπηρεσιών αποστέλλεται στην Lumiverse Dynamic μέσω Internet, εάν και μόνο αν ο χρήστης της υπηρεσίας έχει προηγουμένως αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους προαναφερθέντες όρους συμφωνίας, σαν μία επιπλέον απόδειξη ότι ο χρήστης της υπηρεσίας έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συμφώνησε ανεπιφύλακτα με αυτούς.

Ο χρήστης της υπηρεσίας συμφωνεί ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση αυτής της παρουσίασης, εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους κι αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση αυτών θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών. Η Lumiverse Dynamic έχει το δικαίωμα να τροποποιεί χωρίς ειδοποίηση τους Όρους Χρήσης του Συμφωνητικού Παροχής των Υπηρεσιών. Η τελευταία έκδοση των όρων βρίσκεται στην διεύθυνση https://lumiverse.gr

Οι όροι που περιέχονται στο παρόν αντικαθιστούν κάθε άλλη συμφωνία ή διαπραγμάτευση μεταξύ του χρήστη της υπηρεσίας και τhn Lumiverse Dynamic, προφορική, γραπτή ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δηλώσεων από κάποιον εκπρόσωπο της Lumiverse Dynamic.